MySql中的CASE表达式

[TOC]

起因

在做CTF的时候,发现一个时间盲注,一时间忘记怎么手工,不能忍,果断搜索了一波。

作用

 1. 盲注
 2. 绕过过滤逗号,的注入点

MySql中的CASE表达式

定义参考

 1. 先附上官方参考:MySQL CASE 表达式参考

 2. CASE表达式的两种写法

  1
  2
  CASE value WHEN [compare_value] THEN result [WHEN [compare_value] THEN result ...] [ELSE result] END
  CASE WHEN [condition] THEN result [WHEN [condition] THEN result ...] [ELSE result] END

举例

 1. 第一种语法
   mysql> select case 1 when 1 then 'one' end;
   +------------------------------+
   | case 1 when 1 then 'one' end |
   +------------------------------+
   | one             |
   +------------------------------+
   1 row in set (0.04 sec)
  
   mysql> select case 1 when 1=1 then sleep(5) end;
   +-----------------------------------+
   | case 1 when 1=1 then sleep(5) end |
   +-----------------------------------+
   |                 0 |
   +-----------------------------------+
   1 row in set (5.00 sec)
   
   mysql> select case 1 when 1=2 then sleep(5) when 1=1 then sleep(2) end;
   +----------------------------------------------------------+
   | case 1 when 1=2 then sleep(5) when 1=1 then sleep(2) end |
   +----------------------------------------------------------+
   |                            0 |
   +----------------------------------------------------------+
   1 row in set (2.00 sec)

 1. 第二种用法
  mysql> select case when 1=1 then sleep(2) else sleep(5) end;
  +-----------------------------------------------+
  | case when 1=1 then sleep(2) else sleep(5) end |
  +-----------------------------------------------+
  |                       0 |
  +-----------------------------------------------+
  1 row in set (2.00 sec)
  
   mysql> select case when 1=2 then sleep(2) else sleep(5) end;

+———————————————–+
| case when 1=2 then sleep(2) else sleep(5) end |
+———————————————–+
| 0 |
+———————————————–+
1 row in set (5.00 sec)